Prázdny košík 
 

Autentické vína, ktoré v sebe zhŕňajú ozajstné hodnoty našich vinohradov, pokornú prácu a vieru vinára a pestovateľa hrozna.

Ochrana osobných údajov

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov a poučenie o právach v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

1. Základné pojmy

Tento dokument obsahuje informácie, týkajúce sa podmienok získavania, spracúvania, sprístupňovania a cezhraničného prenosu osobných údajov dotknutých osôb, týkajúcich sa klientov Prevádzkovateľa (pričom klientom je každý klient, ktorý je fyzickou osobou alebo akákoľvek dotknutá osoba konajúca v mene klienta, ďalej len „Klient“).

Prevádzkovateľom  internetového obchodu kasnyikwine.sk / ďalej „e-shop“ / je spoločnosť  Viatell, s.r.o., Turecká 36, 94002 Nové Zámky, / IČO: 44 604 769 / ďalej „Prevádzkovateľ“,  ktorý zabezpečuje prostredníctvom e-shopu predaj sortimentu producenta, ktorým je Kasnyik rodinné vinárstvo, s.r.o., 941 37 Strekov č.1117,  /IČO: 45896453 / .

 V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľ využíva iných sprostredkovateľov, ktorý mu zabezpečujú služby na základe Zmluvy o sprostredkovaní / jedná sa hlavne o IT služby ako podpora prevádzky informačného systému internetového obchodu a jeho databázy /.

Dáta vrátane osobných údajov sú spracovávané automatizovane v databázách informačného systému e-shopu, ktorý je umiestnený na webhostingovaných serveroch pripojených do siete internet.

 

2. Informácie a poučenie o právach

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytuje Klient svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom registračným a objednávkovým formulárom zákazníka e-shopu na internetovej stránke www.kasnyikwine.sk na základe svojho slobodného rozhodnutia. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je Prevádzkovateľ  oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje uvedené v registračnom a objednávkovom formulári ako aj údaje o nákupoch používateľov počas celého obdobia trvania registrácie v e-shope na účely registrácie zákazníkov, registrácie záujemcov o príjem informačných emailov / newsletterov /, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky zákazníka.

 

V prípade, ak Klient má záujem o zrušenie registrácie v e-shope, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámi e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonickým prípadne SMS kontaktom na telefónne číslo uvedené na internetových stránkach e-shopu.

Prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka zo strany Klienta.

Po zrušení registrácie v e-shope a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje Klienta bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ v zmysle platných právnych predpisov povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky (lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená), budú bezodkladne zlikvidované po uplynutí zákonnej lehoty.

Zakliknutím políčka „Vyjadrenie súhlasu s Obchodnými podmienkami“ pred odoslaním registračného a objednávkového formulára, v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete e-shopu svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom a objednávkovom formulári, ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu, na účely zasielania aktuálnych ponúk tovaru, služieb a informácií o rôznych akciách poštou alebo emailom.

Svoj súhlas môže Klient kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámi na adresu Prevádzkovateľa e-shopu uvedenú v časti kontaktov, alebo e-mailom na kontaktnú adresu e-shopu.

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje Klienta bezodkladne zlikvidované !

Osobné údaje, uvádzané do príslušného registračného alebo objednávkového formulára musia byť pravdivé a aktuálne. Odoslaním takéhoto formulára Klient dáva súhlas, že jeho osobné údaje budú poskytované spoločnosti Prevádzkovateľa a sprostredkovateľom, teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s Prevádzkovateľom e-shopu, ako sú najmä prepravné spoločnosti a technická  IT podpora prevádzky e-shopu a správa databáz.

Klient berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom a objednávkovom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, alebo vykonania auditu. Zároveň Klient berie na vedomie, že jeho práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v potrebnom rozsahu:  VIATELL, s.r.o. (IČO : 44604769), Kasnyik rodinné vinárstvo, s.r.o., ( IČO: 45896453 ), Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. (IČO : 35834498), Slovenská pošta, a. s. (IČO : 36631 124). Ďalšie právnické osoby, ktorých na poskytnutie osobných údajov oprávňujú prípadne priamo vyžadujú zákony platné v Slovenskej republike.

 

 

Prevádzkovateľ plne rešpektuje súkromie svojich zákazníkov – Klientov a vyžaduje výhradne len údaje, ktoré  sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky, vzájomnú základnú komunikáciu alebo zaslanie informačného emailu.  Všetky poskytnuté osobné údaje sú použité výlučne pre daný účel. V prípade, ak Klient nechce, aby boli jeho osobné údaje uložené v databáze Prevádzkovateľa, môže písomne požiadať o ich vymazanie ihneď po vybavení účelu, na ktorý svoje údaje poskytol.

Prevádzkovateľ má právo overovať správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade pochybností správnosti a pravdivosti údajov budú tieto dáta blokované. Pokiaľ nebude možné údaje opraviť, upraviť, dostatočne overiť, prípadne ak by bolo overovanie spojené s neúmernými nákladmi, budú tieto údaje odstránené z informačného systému e-shopu.

Prevádzkovateľ e-shopu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a platných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním internetového obchodu.

V prípade, ak má Klient podozrenie, že Prevádzkovateľom e-shopu boli porušené zákonné povinnosti ochrany osobných údajov,  má ako dotknutá osoba právo obrátiť sa na ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

 

Naša facebook stránka

V krátkosti o nás

Pracujeme na rodinnom majetku s aktívnou účasťou členov rodiny (na 5 ha vlastnej a prenajatej pôdy). Vinohrady sú skryté medzi strekovskými kopcami, v centre strekovského vinohradníckeho regiónu.

Kontaktujte nás

Sortiment vína:

Kasnyik rodinné vinárstvo, s.r.o., 941 37 Strekov č.1117, Tel.: +421 903 251 950, +421 907 252 473, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzka eshopu:

Viatell, s.r.o., 0948 106 119, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.